Konkurs Na Zakończenie Wakacji

Tym razem eko i 100% vege - dzięki Xawierowi!

cz-k.jpg

Do wygrania syrop z czarnego bzu!

SAM_9985.jpg

Zapraszamy na nasz fan page.

Regulamin konkursu
Przysmaki i rękodzieła wolnego jarmarku toruńskiego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą „PRZYSMAKI I RĘKODZIEŁA WOLNEGO JARMARKU TORUŃSKIEGO”, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
2. Organizatorem jest Wolny Jarmark Toruński reprezentowany przez Renatę Wypij i Filipa Malinowskiego.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 31 sierpnia 2015 roku i trwa do 4 września 2015 roku włącznie.
4. Opublikowanie Regulaminu Konkursu na stronie http://wolnyjarmark.pl/, zwanej dalej „stroną Wolnego Jarmarku Toruńskiego” jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości Uczestników.
5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Wolnego Jarmarku Toruńskiego. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osób, które ukończyły 13 rok życia i uzyskały zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie.
3. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne z wyłączeniem organizatorów i wystawców Wolnego Jarmarku Toruńskiego.
4. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu oraz czynnościami wyłaniania zwycięzców i wydawania nagród prowadzić będą Organizatorzy.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
polubienie fan page'a Wolny Jarmark Toruński,
polubienie zamieszczonej fotografii przedstawiającej przedmiot konkursu,
pozostawienie komentarza pod fotografią konkursową,
osobisty odbiór nagrody podczas Wolnego Jarmarku Toruńskiego odbywającego się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie Wolnego Jarmarku Toruńskiego.
6. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym realizacji Nagrody. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności.
7. Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

III. ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, jest osoba, która pozostawiła komentarz pod zdjęciem konkursowym
2. Zadaniem Uczestnika jest:
polubienie fan page Wolny Jarmark Toruński
polubienie zdjęcia konkursowego
pozostawienie komentarza pod zdjęciem

IV. NAGRODY
1. Na podstawie pozostawionych komentarzy Organizatorzy wybiorą zwycięzcę.
2. Jeden Uczestnik może uczestniczyć we wszystkich przeprowadzanych w danym czasie konkursach.
3. Nagrody są przedstawiona na zdjęciach, mają charakter rzeczowy i są przekazana przez wystawców Wolnego Jarmarku Toruńskiego.
4. Nagrody w Konkursie są odbierane osobiście przez Uczestników podczas trwania Wolnego Jarmarku Toruńskiego odbywającego się zgodnie z harmonogramem podanym na stronie Wolnego Jarmarku Toruńskiego.
5. W przypadku niemożności odebrania nagrody pozostaje ona do dyspozycji Organizatora

V. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU
1. Każde naruszenie Regulaminu Konkursu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w niniejszym Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.
2. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.
3. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

VII. INNE POSTANOWIENIA
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Toruń, 31 sierpnia 2015 r.