KONKURS, KONKURS, KONKURS na naszym fan page - ZAPRASZAMY

Lawenda Pod Trójką - nowy wystawca w naszej ekipie przekazuje do zdobycia w konkursie:

  • Lawendowe serduszko - zawieszkę

oraz

  • Jedno z kolorowych wrzecion lawendowych

Kto się z nami bawi i chce zgarnąć nagrody, ten klika i komentuje ;)
Aby wziąć udział w konkursie:

  • polub nasz fan page i ten wpis
  • w komentarzu napisz jednym słowem z czym kojarzy Ci się lawenda

regulamin konkursu na naszej stronie: http://wolnyjarmark.pl/blog:regulamin-konkursowy

będzie nam miło jeśli udostępnisz ten wpis :)

…i przypominamy, kolejny jarmark już w niedzielę 9 sierpnia, zapraszamy w imieniu Lawendy do jej stoiska i na stronę http://www.lawendapodtrojka.pl/

wolny%20jarmark%20nagrody%20sierpien%202015.jpg

REGULAMIN KONKURSU
PRZYSMAKI I RĘKODZIEŁA WOLNEGO JARMARKU TORUŃSKIEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą „PRZYSMAKI I RĘKODZIEŁA WOLNEGO JARMARKU TORUŃSKIEGO”, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
2. Organizatorem jest Wolny Jarmark Toruński reprezentowany przez Renatę Wypij i Filipa Malinowskiego.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 sierpnia 2015 roku i trwa do 8 sierpnia 2015 roku włącznie.
4. Opublikowanie Regulaminu Konkursu na stronie http://wolnyjarmark.pl/, zwanej dalej „stroną Wolnego Jarmarku Toruńskiego” jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości Uczestników.
5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Wolnego Jarmarku Toruńskiego. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osób, które ukończyły 13 rok życia i uzyskały zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie.
3. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne z wyłączeniem organizatorów i wystawców Wolnego Jarmarku Toruńskiego.
4. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu oraz czynnościami wyłaniania zwycięzców i wydawania nagród prowadzić będą Organizatorzy.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
polubienie fan page'a Wolny Jarmark Toruński,
polubienie zamieszczonej fotografii przedstawiającej przedmiot konkursu,
pozostawienie komentarza pod fotografią konkursową,
osobisty odbiór nagrody podczas Wolnego Jarmarku Toruńskiego odbywającego się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie Wolnego Jarmarku Toruńskiego.
6. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym realizacji Nagrody. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności.
7. Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

III. ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, jest osoba, która pozostawiła komentarz pod zdjęciem konkursowym
2. Zadaniem Uczestnika jest:

polubienie fan page Wolny Jarmark Toruński
polubienie zdjęcia konkursowego
pozostawienie komentarza pod zdjęciem
osobisty odbiór nagrody podczas Wolnego Jarmarku Toruńskiego odbywającego się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie Wolnego Jarmarku Toruńskiego
IV. NAGRODY
1. Na podstawie pozostawionych komentarzy Organizatorzy wybiorą zwycięzcę.
2. Jeden Uczestnik może uczestniczyć we wszystkich przeprowadzanych w danym czasie konkursach.
3. Nagrody są przedstawiona na zdjęciach, mają charakter rzeczowy i są przekazana przez wystawców Wolnego Jarmarku Toruńskiego.
4. Nagrody w Konkursie są odbierane osobiście przez Uczestników podczas trwania Wolnego Jarmarku Toruńskiego odbywającego się zgodnie z harmonogramem podanym na stronie Wolnego Jarmarku Toruńskiego.
5. W przypadku niemożności odebrania nagrody pozostaje ona do dyspozycji Organizatora

V. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU
1. Każde naruszenie Regulaminu Konkursu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w niniejszym Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.
2. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.
3. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

VII. INNE POSTANOWIENIA
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Toruń, 5 sierpnia 2015 r.